Кафедра створена у 2000 році. Її очолює віце-президент „Миколаївської політехніки”, кандидат педагог-гічних наук, доцент Ірина Володимирівна Манькусь, яка є автором понад 45 науково-методичних праць. І.В.Манькусь – головний організатор залучення студентів до наукової роботи, що є одним із основних завдань вищої школи. За її активній участі та під безпосереднім керівництвом в комплексі „Миколаївська політехніка” регулярно проводяться учнівські олімпіади, Ньютонівські читання „Крок до науки” тощо.

Кафедра природничо-математичних дисциплін – це згуртований науково-педагогічний колектив, який працює творчо і натхненно, докладає максимум зусиль для розвитку творчих і професійних здібностей студентів інституту, розробляє і друкує навчально-методичні посібники та підручники, продуктивно працює у різних галузях сучасної науки. Кафедра підтримує творчі зв’язки з провідними установами: НАН України, МОН України, Інститутом педагогічної освіти і науки дорослих АПН України, Одеським державний економічним університетом, Миколаївським політехнічним коледжем, Інститутом імпульсних процесів і технологій НАН України. Під керівництвом члена кафедри кандидата технічних наук Косенкова Віктора Михайловича щороку проводяться наукові заходи „Крок до науки”, в яких беруть участь студенти як інституту, так і студенти інших вузів України. Важливими напрямками науково-дослідної роботи кафедри є розвиток та впровадження освітніх технологій в навчальний процес вищої  школи. Технології вищої школи є предметом наукових досліджень викладачів Сячіної О.М., Надича М.М., Савранської В.В. Значна увага приділяється науковій роботі зі студентами. За ініціативою кафедри в „Миколаївській політехніці” започатковано звання „Молодий науковець політехніки”, яке присвоюється кращим студентам-науковцям Члени кафедри тісно пов’язані з науковою діяльністю випускаючих кафедр. Засідання кафедри

Результати спільних наукових досліджень регулярно висвітлюються в збірниках наукових праць та провідних фахових виданнях.

Спільно з кафедрою автомобілів та автомобі- льного господарства, яку очолює професор Л.П. Кравченко, викладач Воловодюк Марина Леонідівна займається аналі- зом структурного перетво- рення в ЗТВ при відновленні деталей машин. Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці спеціалістів з програмування є напрямком наукового дослідження викладача Тищенко Світлани Іванівни разом з кафедрою комп’ютерної техніки та програмування. Дослідження проблем отримання харчових білків із нетрадиційної сировини проводяться кандидатом технічних наук  Писаревським Володимиром Миколайовичем спільно з кафедрою фізичної реабілітації. Становлення і розвиток педагогічної освіти Півдня України вивчає професор Халамендик Володимир Данилович з викладачами кафедри соціальної роботи. Співробітники кафедри в своїй роботі намагаються зберегти все те найкраще, що було характерним для діяльності кафедри за весь період свого існування з урахуванням вимог, які існують перед сучасною освітою.

Вагомого значення в цих умовах набуває надання необхідної допомоги випускаючим кафедрам в організації і проведенні якісної виробничої практики студентів. Саме у забезпеченні цього першочергового завдання колектив кафедри подальший розвиток своєї діяльності це створення такої моделі взаємозалежності виробничий комплекс – кафедра, яка була б спрямована на ефективне формування майбутніх спеціалістів сучасної генерації, їх високого професіона-лізму, нового мислення, готовності самовдоскона-люватися, творчо працювати на основі глибоких знань природничо-математичного спрямування. Саме таке забезпечення знаннями і вміннями випускників політехнічного інституту – головне завдання викладачів кафедри природничо-математичних дисциплін.